Nhóm phát triển hệ thống Hỗ trợ điều trị PrEP xin được thông báo:

Hệ thống Hỗ trợ điều trị PrEP đã được chuyển sang tên miền chính thức iprep.vn

Tên miền trước đây prep.net.vn sẽ ngừng sử dụng từ ngày 19/05/2018.